ΕΣΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

 1. Η GEPA LIFT προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της χωρίς να υπόσχεται αποτελέσματα τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν.
 2. Η GEPA LIFT οφείλει να ενημερώνει τους πελάτες της για τυχόν λόγους που μπορούν να επηρεάσουν την αντικειμενικότητα και αμεροληψία της κατά την προσφορά των υπηρεσιών της.
 3. Η GEPA LIFT δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί για ίδιο όφελος ή για όφελος τρίτων οποιαδήποτε στοιχεία συγκεντρώνει ή οποιεσδήποτε πληροφορίες υποπίπτουν στην αντίληψή της κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών της σχέσεων με τον πελάτη.
 4. Η παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών της GEPA LIFT θα πρέπει να γίνεται και να συνεχίζεται μόνον όταν εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες που επιτρέπουν την ποιοτική επάρκεια της εργασίας της και την ανεξαρτησία της γνώμης της.
 5. Η GEPA LIFT διατυπώνει τις προτάσεις της γύρω από προϊόντα και υπηρεσίες προτάσσοντας πάντοτε τα συμφέροντα των πελατών της και την καλή επιχειρηματική πρακτική. Οι εισηγήσεις θα πρέπει να διατυπώνονται μετά από αξιολόγηση όλων των δεδομένων και να διαπνέονται από τις αρχές της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας της γνώμης.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Η GEPA LIFT αποδέχεται συνεργασίες με πελάτες, όταν είναι πεπεισμένη ότι έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να προσφέρει αντίστοιχες υπηρεσίες προς αυτούς. Για το λόγο αυτό, πριν από τη διατύπωση της προσφοράς της προς τον πελάτη, η GEPA LIFT προσπαθεί να ενημερωθεί σε επαρκή βαθμό για τη φύση και τη σύνθεση των προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει.
 2. Η GEPA LIFT βασίζει την παροχή υπηρεσιών σε συγκεκριμένη γραπτή προσφορά της εταιρείας, η οποία περιέχει την προδιαγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών, το αντικείμενο, το σκοπό, τους στόχους και τις αντίστοιχες αμοιβές.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

 1. Η GEPA LIFT θεωρεί ως εμπιστευτικές και δεν αποκαλύπτει σε τρίτους, χωρίς προηγούμενη έγκριση και γραπτή συγκατάθεση του πελάτη της, οποιεσδήποτε πληροφορίες για τις υποθέσεις του πελάτη, που περιέρχονται στην αντίληψή της κατά τη διάρκεια της συνεργασίας.
 2. Η GEPA LIFT θεωρεί ως εμπιστευτικές και δεν αποκαλύπτει σε τρίτους, χωρίς προηγούμενη έγκριση και γραπτή συγκατάθεση τους, οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας και των εξωτερικών συνεργατών της.
 3. Η GEPA LIFT προσδοκά από το σύνολο των εργαζομένων, των εξωτερικών συνεργατών και λοιπών προσώπων που ενεργούν εκ μέρους της εταιρίας να διατηρούν το απόρρητο των πληροφοριών που σχετίζονται με την εταιρεία, τους πελάτες της και τους επιχειρηματικούς εταίρους.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ

 1. Η GEPA LIFT προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της έναντι αμοιβής, το ύψος της οποίας ή/και ο τρόπος υπολογισμού της πρέπει να συμφωνείται με τον πελάτη προ της ενάρξεως της συνεργασίας μαζί του.
 2. Η GEPA LIFT αποδέχεται συνεργασία με πελάτες για τους οποίους ταυτόχρονα παρέχει τις υπηρεσίες του σύμβουλος, μόνον όταν είναι απόλυτα διευκρινισμένα το αντικείμενο και τα όρια των επιμέρους συνεργασιών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

 1. Η GEPA LIFT επιδιώκει τη συνεχή διασφάλιση και βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών της με το συνεχή εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των γνώσεων, των ικανοτήτων και των τεχνικών προδιαγραφών, για το συμφέρον των πελατών της.
 2. Η GEPA LIFT αξιολογεί σε συνεχή βάση την ποιότητα της εργασίας των στελεχών της, μεριμνώντας για την κατά το δυνατόν παροχή υπηρεσιών του ιδίου υψηλού επιπέδου σε όλους τους πελάτες της.
 3. Η GEPA LIFT ενεργεί πάντα με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη. Σε περιπτώσεις που εκπροσωπεί τον πελάτη έναντι οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή ιδιωτικού φορέα, η εταιρεία διασφαλίζει ότι δεν εκθέτει την εμπιστοσύνη που αυτός της έχει επιδείξει προβαίνοντας σε έκνομες ή αντιδεοντολογικές ενέργειες έναντι τρίτων.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

 1. Η GEPA LIFT αναμένει από το σύνολο των εργαζομένων, των εξωτερικών συνεργατών και λοιπών προσώπων που ενεργούν εκ μέρους της εταιρίας να συμμορφώνονται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους κανόνες και να τηρούν τους επιβαλλόμενους περιορισμούς. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την τήρηση των νομοθετημένων διατάξεων.
 2. Η GEPA LIFT προσδοκά από το σύνολο των εργαζομένων, των εξωτερικών συνεργατών και λοιπών προσώπων που ενεργούν εκ μέρους της εταιρίας να σέβονται τα πρότυπα που ισχύουν σε κάθε πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν, καθώς και τα καθολικά κριτήρια διαφάνειας και δικαιοσύνης κατά τη διεξαγωγή της δραστηριότητάς τους. Τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να απέχουν από παράνομη και ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι στην κοινωνία, τις δημόσιες αρχές, τους πελάτες, τους εξωτερικούς συνεργάτες και τους υπαλλήλους της.
 3. Η GEPA LIFT απαιτεί από το σύνολο των εργαζομένων, των εξωτερικών συνεργατών και λοιπών προσώπων που ενεργούν εκ μέρους της εταιρίας να συμμορφώνονται με όλους τους εθνικούς και διεθνείς νόμους κατά της διαφθοράς. Απαγορεύεται η λήψη ή καταβολή δωροδοκίας, η παροχή, προσφορά ή υπόσχεση για παροχή χρημάτων ή για οποιοδήποτε άλλο αγαθό αξίας σε οποιοδήποτε άτομο, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε κυβερνητικού αξιωματούχου, με σκοπό να επηρεαστεί καταχρηστικά οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση ενός ατόμου ή να αποκτηθεί με άλλο τρόπο όφελος είτε προσωπικό είτε για την εταιρεία.
 4. Η GEPA LIFT αναμένει από το σύνολο των εργαζομένων, των εξωτερικών συνεργατών και λοιπών προσώπων που ενεργούν εκ μέρους της εταιρίας να σέβονται τις εσωτερικές οδηγίες της εταιρείας, όπως αυτές ορίζονται στον παρόντα κώδικα. Σε περίπτωση ύπαρξης αντίθεσης μεταξύ του νόμου και των αρχών που περιέχονται στον παρόντα κώδικα, ο νόμος υπερισχύει.

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

 1. Η GEPA LIFT βασίζει τη σχέση της με τις δημόσιες αρχές και τις τοπικές δημόσιες διοικήσεις στις αρχές της πλήρους διαφάνειας, της καλής πίστης και της απόλυτης ειλικρίνειας.
 2. Η GEPA LIFT δεσμεύεται να λειτουργεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα των δημόσιων αρχών και να τους παρέχει άμεσα και σωστά όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
 3. Η GEPA LIFT προσδοκά από το σύνολο των εργαζομένων, των εξωτερικών συνεργατών και λοιπών προσώπων που ενεργούν εκ μέρους της εταιρίας να διεξάγουν οποιαδήποτε δραστηριότητά σχετίζεται με οποιαδήποτε δημόσια αρχή σύμφωνα με τις αξίες της πλήρους διαφάνειας, της καλής πίστης και της απόλυτης ειλικρίνειας.