Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Διαδικτυακός Τόπος https://www.gepalift.com, εφεξής η «Ιστοσελίδα», τελεί υπό τη διαχείριση της ΙΚΕ υπό την επωνυμία «GEPALIFT ΙΚΕ» που εδρεύει στην ΒΙΠΕ Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας του Ν. Πέλλας, τηλ. 2384024040, η οποία τυγχάνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από εσάς κατά την επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό μας τόπο και τη χρήση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών, ήτοι όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ως πρόσωπα ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα.

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή) είτε αυτά ευρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικό αρχείο) είτε σε έντυπη μορφή (φυσικό αρχείο).

Ως εκτελών την επεξεργασία νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας .

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει διορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo.officer@gepalift.com.

Η Εταιρία αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας της.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, τις πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτήν, τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά σας.

Η παρούσα Πολιτική επέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει η ιστοσελίδα και για ποιο σκοπό

Η απλή περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας δεν απαιτεί από τον επισκέπτη/χρήστη την παροχή/εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι: η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα, οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στην σελίδα, η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για στατιστική ανάλυση. Για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο Διαδικτυακός Τόπος μας από τους επισκέπτες αυτού, τηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή και αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για να παρακολουθήσουμε και αναλύσουμε τη χρήση του Ιστότοπου, για να ενισχύσουμε τη λειτουργικότητά του και για να διαμορφώσουμε καλύτερα το περιεχόμενο και το σχεδιασμό του ανάλογα με τις ανάγκες των επισκεπτών μας.

Η Εταιρία επίσης συλλέγει τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο.

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς επικοινωνίας. Η συλλογή γίνεται μέσα από την φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα στην ενότητα “Επικοινωνία” και γίνεται μόνον εφόσον ο χρήστης συμπληρώσει ο ίδιος τα στοιχεία του συναινώντας με την εν λόγω συλλογή στοιχείων (υπάρχει ειδικό κουμπί συναίνεσης). Επιπρόσθετα στην ίδια σελίδα, ο επισκέπτης/χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία από την εταιρία απ’ ευθείας στο email του από τα οποία και μπορεί ανά πάσα στιγμή και να απεγγραφεί.

Νομική Βάση

Για να είναι η επεξεργασία νόμιμη βάσει του Γενικού Κανονισμού η Εταιρία βασίζεται στην εκπλήρωση μιας προϋπόθεσης, νομιμότητας της επεξεργασίας προτού προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι η συγκατάθεση σας .

Όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την περιήγηση σας στο Διαδικτυακό μας τόπο παρακαλείσθε όπως απόσχετε από την επίσκεψη αυτού εάν δεν επιθυμείτε τι συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών αυτών.

Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Η Εταιρία θα τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών.

Ασφάλεια πληροφοριών

Η Εταιρία εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφάλειας προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα Τα ως άνω μέτρα συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά και μη περιοριστικά την εγκατάσταση συστημάτων προστασίας από ιούς (antivirus, firewall, κλπ) από εξωτερικούς κακόβουλους χρήστες.

Η Εταιρία σέβεται το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που σας αφορούν και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Για τον λόγο αυτό δεν κοινοποιεί, δεν διαβιβάζει και δεν καθιστά τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους, παρά μόνον εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των περιγραφόμενων στην παρούσα Πολιτική σκοπών επεξεργασίας.
Η εταιρία μας εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες ασφάλειας σχετικά με την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την πρόσβαση τρίτων στα μητρώα και τα αρχεία της. Η Εταιρία μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση εφαρμοζόμενων διαδικασιών ή για την εκπλήρωση μιας υποχρέωσης που επιβάλλεται από τον νόμο.
Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι οι εκάστοτε εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρίας, που είναι αρμόδιοι για την διεξαγωγή των υποθέσεων σας στην Ιστοσελίδα και για τη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της, που επιβάλλονται από τον νόμο, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία μας ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά όπως εταιρίες πληροφορικής και συντήρησης, κλπ και οι οποίοι οφείλουν να τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο.

Η Εταιρία μας μπορεί κατά καιρούς να αναθέσει την επεξεργασία των δεδομένων σας σε τρίτα πρόσωπα αναφερόμενα ως ο «Εκτελών την επεξεργασία». Στην περίπτωση αυτή, οι σχετικές πληροφορίες που θα διαβιβαστούν θα ανέρχονται στο ελάχιστο δυνατό και θα χρησιμοποιηθούν για τον συγκεκριμένο σκοπό. Περαιτέρω, ο εκάστοτε εκτελών την επεξεργασία παρέχει στην Εταιρία μας επαρκείς διαβεβαιώσεις, ότι επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με τον Κανονισμό, διασφαλίζοντας παράλληλα και τα δικαιώματά σας, όπως αυτά απορρέουν από τον Κανονισμό (π.χ. με την υπογραφή συμβάσεων τήρησης της εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων σας).

Τα δικαιώματα σας

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης/Διαφάνεια : Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης δηλαδή να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο, όπως αναφέρουμε παραπάνω σε απλή γλώσσα

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης :Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας .

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση, δηλαδή να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.

Δικαίωμα διόρθωσης, Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν.

Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη): Έχετε το δικαίωμα να ζητήστε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων σας δεν απαιτείται προκειμένου για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα φορητότητας,: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των διδομένων σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας .

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση : Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία, εγγράφως, με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής, στη διεύθυνση: ΒΙΠΕ Αριδαίας ΤΚ 58400, ή με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@gepalift.com.

Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών η Εταιρία δεσμεύεται να σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού.

Η Εταιρία έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που περιγράφονται στον ΓΚΠΔ, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo.officer@gepalift.com.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr ή με email στη διεύθυνση complaints@dpa.gr) ή με άλλους τρόπους που αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
Η συγκεκριμένη πολιτική απορρήτου και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και του κανονισμού (ΕΕ)479/2016 και των τροπολογιών αυτού δια μεταγενέστερων νομοθετημάτων και οδηγιών

Για την επίλυση τυχόν διαφορών με αφορμή την παρούσα πολιτική απορρήτου, την ισχύ της, την ερμηνεία της και την λειτουργία της Ιστοσελίδας αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της επιχείρησης. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος της. Εάν κάποιος όρος στην πολιτική απορρήτου κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς όμως να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Cookies

Τι είναι τα Cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που περιέχουν δεδομένα, τα οποία μία ιστοσελίδα ζητά από τον φυλλομετρητή του επισκέπτη(browser), να αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή ή στην κινητή του συσκευή (έξυπνο κινητό, ταμπλέτα κλπ). Τα cookies με την αποθήκευσή τους στη συσκευή του, επιτρέπουν την εκάστοτε ιστοσελίδα να «θυμάται» τις ενέργειές του, καθώς και τις προτιμήσεις του. Κάθε cookie επιτελεί διαφορετική λειτουργία, καθώς άλλα cookies είναι απαραίτητα ακόμα και για την λειτουργία μιας ιστοσελίδας, ενώ άλλα πχ. ads cookies, χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς.

Ποια cookies συλλέγονται και για ποιο σκοπό το καθένα;

Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται cookies για την ταυτοποίηση του επισκέπτη-χρήστη, καθώς και για να θυμάται τις προτιμήσεις του (session cookies). Έτσι, ο επισκέπτης κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα ή την επίσκεψη αυτής σε μεταγενέστερο χρόνο δεν χρειάζεται να εισάγει εκ νέου πληροφορίες. Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς και με σκοπό την διευκόλυνση του χρήση – επισκέπτη της σελίδας.
Τέλος, χρησιμοποιούνται και cookies τρίτων (third party cookies), όπως:
– Google Ads και Google Analytics cookies, Meta pixel cookies (Facebook, Intagram), MailChimp cookies, πάντοτε με τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη: Google Adwords και Google Analytics cookies. Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την προώθηση και διαφήμιση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, και ανήκουν στην υπηρεσία της Google Ads καθώς και στην εφαρμογή Google Analytics, η οποία συλλέγει στατιστικά στοιχεία. Ωστόσο, στην εφαρμογή της Google Analytics, γίνεται χρήση της δυνατότητας ανωνυμοποίησης της IP του επισκέπτη, έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει ταυτοποίηση της IP του εκάστοτε χρήστη και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του χρήστη.
– Meta Pixel cookies (Facebook, Intagram). Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την προώθηση και διαφήμιση της ιστοσελίδας, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε στοιχεία απόδοσης της εκάστοτε διαφημιστικής καμπάνιας μας.
– MailChimp Cookies. Είναι απαραίτητα για την λειτουργία εγγραφής του ενδιαφερόμενου στις λίστες ενημερωτικών δελτίων της εταιρίας και την αναγνώρισή του σε περίπτωση απεγγραφής του.

Πως γίνεται η αποδοχή/εγκατάσταση και ο έλεγχος/διαγραφή των cookies;

Η αποδοχή, απόρριψη ή τροποποίηση των cookies από τον επισκέπτη γίνεται κατά την πρώτη επίσκεψή του στην ιστοσελίδα, μέσω ειδικού μηχανισμού απόλυτα εναρμονισμένου με τις επιταγές του GDPR. Συγκεκριμένα εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο πολιτικής cookies, στο οποίο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την αποδοχή (μερική ή ολική) των cookies που χρησιμοποιεί η σελίδα, ενώ μπορεί να τροποποιήσει αυτά και μετέπειτα, ανά πάσα στιγμή, ανοίγοντας τον ειδικό επιλογέα. Σε κάθε περίπτωση τα cookies που υπάρχουν στον υπολογιστή ενός χρήστη μπορούν να διαγραφούν και από τον ίδιο τον χρήστη μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί, οποιαδήποτε στιγμή και ανεξάρτητα από την χρονική στιγμή της επίσκεψής του σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Αλλαγές στην πολιτική Cookies

Οποιαδήποτε αλλαγή λάβει χώρα στην Πολιτική Cookies θα ανακοινώνεται προς τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας μέσω της παρούσης Πολιτικής Cookies.