ΕΣΠΑ
Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η GEPALIFT δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο https://www.gepalift.com, εφεξής η «Ιστοσελίδα», προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες στους επισκέπτες σχετικά με την Εταιρία, την ίδρυση της, τη λειτουργία της, τη δραστηριότητα, τα προϊόντα της, τις συνεργασίες της κλπ. H Ιστοσελίδα είναι ενημερωτικού περιεχομένου γύρω από θέματα που αφορούν την λειτουργία και την δραστηριότητα της Εταιρίας και δίνει στον επισκέπτη/χρήστη τη δυνατότητα εγγραφής για λήψη ενημερωτικών δελτίων καθώς και την δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ειδικής φόρμας.

Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τους οποίους κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς. Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Η Εταιρία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει στην τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση, υποχρεούται όμως να προβαίνει άμεσα στην επικαιροποίηση των παρόντων όρων. Οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των παρόντων όρων από τη σχετική αναγραφή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρία των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά. Η εταιρία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

Ανήλικοι

Η χρήση της ιστοσελίδας απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Οι ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στην ιστοσελίδα και δεν έχουν καμία υποχρέωση να γνωστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά τους δεδομένα. Αν παρόλα αυτά ανήλικοι αυτοβούλως γνωστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά τους δεδομένα στην ιστοσελίδα ή εγγραφούν στην ιστοσελίδα, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και διαγράφει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον ανήλικο χρήστη/επισκέπτη άμεσα μόλις γίνει αντιληπτή η συλλογή τους.

Ευθύνη Εταιρίας

Η Εταιρία καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών.

Η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής .

Υποχρεώσεις των χρηστών

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει την Εταιρία και τρίτους.

Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων η Εταιρία επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της Εταιρίας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρίας και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Η Εταιρία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο, όλα τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού, καθώς και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που άπτονται αυτού. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του διαχειριστή της διαδικτυακής πύλης. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας Ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Η Ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης των δικτυακών αυτών τόπων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Ενημερωτικά Δελτία

Η εταιρία μετά από επιθυμία σας, στέλνει σε τακτά χρονικά διαστήματα email με ενημερωτικά δελτία. Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη εάν τα ενημερωτικά δελτία δεν παραδίδονται στον προορισμό τους, αν και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραδοθούν. Το ενημερωτικό δελτίο μπορεί να καταλήξει στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, επομένως ελέγχεται τακτικά ότι δεν είναι αποθηκευμένο εκεί.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Όλοι οι όροι του παρόντος διέπονται από την ελληνική και ευρωπαική νομοθεσία, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών είναι τα Δικαστήρια της έδρας της επιχείρησης.