ΕΣΠΑ

CONCASOR LA BORD TK-S

Pentru dezvoltarea mașinilor compozite de tăiat și mărunțit, am urmărit și am atins un obiectiv clar, costul redus de exploatare a mașinii, forța de muncă foarte mică pentru exploatarea acesteia și calitatea bună a așchiilor produse pentru a fi utilizate direct în grămada de compost pentru compostare și pentru ardere.

Capacitatea de producție

Capacitate

Bandă de alimentare

2.5tn/h
3.2m³
220x600